0 Shopping cart

Warunki i Zasady

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ


Niniejsza strona internetowa należy i jest zarządzana przez firmę My Real Way. Określenia „my”, „nas” i „nasz” stosowane w ramach niniejszej strony odnoszą się do My Real Way. Korzystając ze strony i składając zamówienia na naszej stronie, Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków korzystania ze strony (zwane dalej „Warunkami”), dotyczących przedstawienia informacji, powiadomień, usług, polityki poufności. Warunki dotyczą wszystkich użytkowników, bez wyjątków.


Przed rozpoczęciem korzystania ze strony, prosimy uważnie zapoznać się z Warunkami. Korzystając ze strony, Użytkownik akceptuje nasze Warunki. Jeśli jednak Użytkownik nie zgadza z Warunkami, prosimy zaprzestać korzystania z niniejszej strony. Jeśli Warunki odnoszą się do konkretnej oferty lub usługi, wówczas zgoda ogranicza się do akceptacji warunków dotyczących tylko tej oferty lub usługi.


Jakiekolwiek zmiany, nowe ulepszenia, dodane do strony, również są regulowane przez Warunki. Użytkownik ma możliwość zapoznać się z najnowszą wersją Warunków w każdej chwili. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, zmian do Warunków, powiadamiając Użytkownika o wprowadzeniu w/w zmian/aktualizacji poprzez publikację odpowiedniej informacji na stronie My Real Way. Odpowiedzialność za śledzenie zmian spoczywa na Użytkowniku. Korzystanie ze strony po wprowadzeniu na niej zmian i poprawek oznacza akceptację Warunków danej strony.


Sekcja 1 –  WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU ONLINE


Akceptując Warunki niniejszej strony użytkownik potwierdza, że jesteś pełnoletni.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszych produktów do celów niezgodnych lub nieusankcjonowanych prawnie, jak również do łamania przepisów prawa (w tym praw autorskich), korzystając z niniejszej strony.


Korzystając ze strony, użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozsyłać szkodliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków komputerowych i innych szkodliwych kodów.


Łamanie Warunków prowadzi do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług korzystającemu.


Sekcja 2 – WARUNKI OGÓLNE


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiejkolwiek przyczyny, o dowolnej porze.

Informujemy, że informacje osobiste (za wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą zostać przekazane w niezaszyfrowanej postaci, w tym (a) do różnych sieci i (b) mogą zostać wprowadzone zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych włączanych sieci lub urządzeń. Informacje dotyczące karty kredytowej są zawsze szyfrowane, podczas przetwarzania w sieci. 

Użytkownik wyraża zgodę nie powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części oferowanych przez nas usług lub dostępu do usługi, czy jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem którego usługa jest świadczona, bez naszej pisemnej zgody.

Tytuły i nazwy występujące w niniejszych Warunkach stosuje się jedynie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden sposób wpływają na warunki.


SEKCJA 3 - ZMIANA INFORMACJI

Nie mamy obowiązku, ale zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie. Użytkownik zgadza ponosić odpowiedzialność za śledzenie zmian na stronie.

SEKCJA 4 – ZMIANY W OFEROWANYCH USŁUGACH I CENACH


Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji lub przerwania świadczenia usług (lub dowolnej ich części lub treści) w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany zawartości, cen, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług.


SEKCJA 5 - PRODUKTY I USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko za pośrednictwem strony internetowej. Niektóre produkty mogą być oferowane w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie jedynie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej oddać kolory i wygląd naszych produktów na fotografiach, ale nie możemy zagwarantować dokładności odwzorowania kolorów na monitorze komputera.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, aby ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług dowolnej osobie, w dowolnym obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez nas. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili zaprzestać sprzedaży któregokolwiek z  produktów.


SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ DANYCH DO ROZLICZEŃ

Zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia lub ograniczenia ilości według naszego uznania. Zlecenia mogą dotyczyć zamówienia, dokonanego na ten sam numer klienta, karty kredytowej, faktury lub adresu dostawy. W razie anulowania lub zmiany zamówienia,  postaramy się zrobić co w naszej mocy, aby powiadomić o tym Użytkownika poprzez e-mail, pocztę lub telefon, które zostały wskazane w chwili składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub anulowania zamówień złożonych przez partnerów i dystrybutorów.

Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie aktualnych, pełnych i dokładnych danych na temat zakupu i konta użytkownika dla wszystkich zamówień dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować swoje dane uwierzytelniające i inne informacje, w tym adres e-mail, numer karty kredytowej i datę ważności, dzięki czemu możemy zrealizować zamówienie i w razie potrzeby, skontaktować się z Użytkownikiem


SEKCJA 7 - USŁUGI DODATKOWE

Możemy zapewnić dostęp do usług oferowanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli i za które odpowiedzialności nie ponosimy.
Jakiekolwiek użycie przez Użytkownika dodatkowych narzędzi i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, ma miejsce tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik wyraża zgodę na zapoznanie się i akceptację warunków korzystania z usług osób trzecich
Ponadto zastrzegamy sobie prawo oferowania w przyszłości nowych usług za pośrednictwem strony internetowej (w tym, realizację nowych produktów, usług lub dodatków), które są również przedmiotem Warunków tej strony.


SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Nasza strona może zawierać linki do innych witryn, jak również dostęp do strony My Real Way może się odbyć poprzez przekierowanie z innej strony. My Real Way nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, zawartość lub dostępność informacji zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich lub zasobów, które zawierają linki do strony My Real Way, lub które mogą być dostępne z poziomu strony My Real Way. 

Nie możemy zagwarantować, że Użytkownik będzie zadowolony z produktów, materiałów, usług i zasobów dostępnych na stronach internetowych osób trzecich, które zawierają linki do strony My Real Way, lub które mogą być dostępne z poziomu strony My Real Way. 

Przed skorzystaniem z informacji lub produktów oferowanych przez osoby trzecie,
prosimy uważnie zapoznać się z Zasadami i Warunkami korzystania z tych stron internetowych.
Nie przyjmujemy skarg, pytań, reklamacji dotyczących usług oferowanych przez strony trzecie.


SEKCJA 9 – KOMENTARZE I OPINIE


Jeśli na naszą prośbę, Użytkownik przekazuje jakiekolwiek informacje, na przykład bierze udział w konkursie lub dobrowolnie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub innych środków przekazuje twórcze pomysły, propozycje biznesowe, plany lub inne materiały, akceptuje fakt, że mamy prawo, bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, publikowania, tłumaczenia i wykorzystywania otrzymywanych materiałów w inny sposób. Nie mieliśmy i nie mamy obowiązku 1) zachowania poufności w stosunku do przesłanych materiałów 2) wypłaty rekompensaty lub honorarium 3) odpowiedzi na komentarze i inne dostarczone materiały.
My Real Way zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do analizy przesyłanych danych i materiałów, które są wysyłane lub przesłane do witryny, lub zablokowania lub usunięcia wiadomości i materiałów, które, według My Real Way, są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne, naganne, z naruszeniem praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub niniejszych Warunków korzystania z niniejszej strony internetowej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uwagi i informacje przekazane przez My Real Way nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, prawa do korzystania ze znaku towarowego, prawa do prywatności i dóbr osobistych lub majątkowych. Użytkownik potwierdza, że zamieszczane przez niego komentarze nie zawierają oszczerczych, niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, jakichkolwiek wirusów lub innych szkodliwych programów, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie któregokolwiek, powiązanego ze stroną internetową, serwisu. Użytkownik potwierdza, że nie używa fałszywego adresu e-mail, nie podszywa się pod inną osobę, nie wprowadza nas lub osób trzecich w błąd. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje komentarze. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze napisane przez Użytkownika lub osobę trzecią.


SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Poufność danych osobowych jesteś regulowana przez Politykę Prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I UCHYBIENIA

Na naszej stronie można czasem spotkać informacje zawierające błędy ortograficzne, nieścisłości lub uchybienia w opisach produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu realizacji i dostępności towaru. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu zamówienia), poprawiać wszelkie błędy, nieścisłości lub braki, zmienić lub zaktualizować informacje, anulować zamówienie, jeżeli jakakolwiek informacja na stronie lub w zasobach związanych z witrynami, zawiera nieścisłości.

Nie mamy obowiązku aktualizacji, uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych na stronie internetowej lub w jakichkolwiek związanych ze stroną My Real Way zasobach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.


SEKCJA 12 – DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik zobowiązuje się nie używać strony My Real Way i informacji zawartych na niej w następujących celach:
do celów niezgodnych z prawem; do uczestnictwa i zachęcania innych osób do angażowania się w jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem; naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, regionalnych przepisów, prawa lub przepisów lokalnych; w celu ograniczania lub naruszenia praw do własności intelektualnej; nękania, szykanowania, znieważania, szkodzenia, rzucania oszczerstw, upokarzania, dyskryminacji osób ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawności; składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, które będą lub mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu My Real Way i któregokolwiek związanego z nimi zasobu; zbierania lub śledzenia czyichś danych osobowych; do wysyłania reklam komercyjnych innym osobom, które nie wyraziły chęci ich otrzymywania; jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celów; ingerowania w funkcje bezpieczeństwa oraz ochrony strony.


SEKCJA 13 - WARUNKI GWARANCJI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że dostęp do korzystania z naszego serwisu będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy anulować świadczenie usługi w dowolnym momencie i na nieokreślony czas, bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik zgadza się zwolnić nas i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec nas, naszych oddziałów, naszych i ich dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców, a także zobowiązuje się nie zgłaszać reklamacji, roszczeń, nie wnosić pozwów sądowych, nie domagać się odszkodowania za wszelkie  straty, wydatki lub koszty (w tym bez ograniczeń uzasadnione koszty prawne) na podstawie umowy, naruszenia prawa (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub z powodu błędów lub niedokładności zawartości strony w  odniesieniu do oferowanej Użytkownikowi usługi, treści lub wszelkich produktów zakupionych z pomocą naszego serwisu. Jeżeli przepisy prawa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, w takich przypadkach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.


SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE


Użytkownik zgadza się zapłacić odszkodowania i chronić My Real Way, oddziały, wszystkie jej i ich dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, przedstawicieli, wykonawców i podwykonawców, licencjodawców, praktykantów i dostawców przed jakimikolwiek wnioskami, roszczeniami, żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami sądowymi i opłatami adwokackimi, zgłaszanymi przez osoby trzecie w związku naruszeniem przez niego niniejszych Warunków korzystania lub w związku z odniesieniami do dokumentów i materiałów My Real Way, nielegalnych działań użytkownika lub naruszenia praw osób trzecich.


SEKCJA 15 - PRZEPISY DOTYCZĄCE ROZDZIELNOŚCI


Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną ze względu na obowiązujące prawo, to pozostałą część niniejszych Warunków, zgodną z prawem, uznaje się za ważną, podlegającą wykonaniu i za najbardziej pasującą do intencji pierwotnych Warunków, jak gdyby część niezgodna z przepisami została usunięta, a pozostała część Warunków pozostawała w mocy.


SEKCJA 16 – WYGAŚNIĘCIE WAŻNOŚCI


Obowiązki i odpowiedzialność stron, poniesione przed datą wygaśnięcia niniejszych Warunków pozostają w mocy w odniesieniu do wszystkich celów po upływie okresu ważności.


Niniejsza umowa jest ważna do czasu wypowiedzenia przez jedną ze stron. Użytkownik może cofnąć akceptację Warunków korzystania w każdej chwili, powiadamiając nas o tym lub w momencie zakończenia korzystania z naszej strony internetowej.


Użytkownik akceptuje fakt, że możemy w każdej chwili, z dowolnego powodu i według własnego uznania, anulować dostęp do korzystania ze strony, jeśli My Real Way dojdzie do wniosku, że użytkownik naruszył postanowienia Warunków, zachowując swoją odpowiedzialność za realizację wszystkich powstałych przed datą wygaśnięcia niniejszych Warunków zobowiązań, łącznie z datą wygaśnięcia.


SEKCJA 17 – KOMPLETNA UMOWA


Niniejsze Warunki korzystania ze strony My Real Way stanowią całość tekstu porozumienia pomiędzy nam a Użytkownikiem i regulują korzystanie z serwisu oraz zasady świadczenia usług, oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne umowy, porozumienia i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a nami (w tym, bez ograniczeń, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania ze strony).


SEKCJA 18 – STOSOWANE PRZEPISY PRAWA


Niniejsza Umowa oraz wszelkie właściwe dokumenty do niej, w zakresie świadczenia usług i Warunki użytkowania są regulowane przepisami prawa Unii Europejskiej.


SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


Użytkownik ma możliwość zobaczyć najnowszą wersję Warunków korzystania z serwisu w dowolnym momencie, na tej stronie.


Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, aktualizować, zmieniać lub zastępować dowolną część niniejszych Warunków na naszej stronie. Użytkownik akceptuje odpowiedzialność za monitorowanie zmian i aktualizacji na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub jej usług, po publikacji wszelkich zmianach niniejszych Warunków, oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE


Pytania dotyczące Warunków korzystania z serwisu, należy wysłać na adres: info@myrealway.com